Acest eveniment se adreseaza participantilor care au implinit deja 18 ani.

Participanţii la “Waha Festival” se angajeaza să respecte legislaţia României în vigoare şi declară că nu introduc în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului nici un tip de substanţe interzise de legea română, arme sau muniţii, materiale pirotehnice.

Totodata, sunt de acord să manifeste un comportament decent (nonviolent verbal şi fizic), sa respecte regulile de curatenie si depozitare a deseurilor, precum si regulile de prevenire a incendiilor. Este strict interzisa amenajarea focului intr-un alt spatiu decat cele special destinate si semnalizate acestui scop.

Conditii pentru o participare armonioasa in cadrul Festivalului:

Pentru aceia dintre voi care nu au luat parte până acum la un eveniment in aer liber ce se intinde pe mai multe zile cat si pentru cei cu experienţă, acestea sunt micile lucruri de bună credinţă şi bun simţ pe care este necesar să le urmăm cu totii, astfel incât atat noi cat şi Mama Natură să rămânem în continuare curaţi, iubitori si in pace de la începutul până la sfărşitul festivalului cat si dincolo de infinit. 🙂

Este important sa nu ignorati faptul ca acesta este un festival în mijlocul naturii, astfel ca pe langa a fi blânzi cu voi şi natura înconjurătoare, vă mai rugăm:

– fiţi pregătiţi cu echipament de camping adecvat (cort, sac de dormit, butelii tip primus, saci pentru gunoi, lanterne, etc) si fiti atenti unde va plasati cortul - este interzisa camparea in afara zonelor semnalizate de catre organizatorii festivalului.

– toate produsele cosmetice şi pentru igienă pe care le veti utiliza sa fie organice şi/sau biodegradabile pentru a afecta cât mai puţin ecosistemul în care ne vom desfăşura activităţile

– statul la cort implica anumite reguli de convietuire, atat cu ceilalti cat si cu natura, la care va rugam sa va mentineti deschisi si sa abordati fiecare situatie ce apare cu iubire si compasiune

- toti participantii au obligatia de a respecta integritatea fizica si psihica a celorlati.

– focul de tabăra este strict interzis in afara zonelor special amenajate - suntem in inima padurii si orice foc scapat de sub supraveghere poate avea consecinte drastice asupra noastra si a naturii.

- accesul cu masina este permis pana la parcarea special amenajata.

ANUNŢ EXTREM DE IMPORTANT: NU PIERDEŢI BRĂŢARA FESTIVALULUI, ESTE BILETUL ŞI DOVADA CĂ FACEŢI PARTE DIN FESTIVAL, CEI FĂRĂ BRĂŢĂRI VOR FI RUGAŢI SĂ PLĂTEASCĂ DIN NOU CONTRAVALOAREA UNUI BILET!

Prin cumpararea biletului de acces, participantul se angajeaza sa respecte Regulamentul Festivalului. Incalcarea Regulametului atrage dupa sine excluderea din cadrul festivalului.

Festivalul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si se obliga sa aduca la cunostinta participantilor Regulamentul in forma actualizata prin afisarea lui in forma scrisa pe site-ul www.wahafestival.ro

Organizatorii “Waha Festival” îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului şi de a impune părăsirea acestui spaţiu, fără a returna preţul biletului, persoanelor care nu respectă regulile descrise in prezentul regulament (sau nu au împlinit vârsta de 18 ani).

In situatia eventuala de savarsire a faptelor de natură contravenţională sau penală, de catre participanţi, acestia sunt  responsabili in totalitate, organizatorii evenimentului cultural “Waha Festival” delimitandu-se de comportamentele neconforme si declinandu-si responsabilitatea pentru acestea.

IMPORTANT!
Minorii sub 13 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de un părinte/reprezentant legal sau convențional ce are un bilet valid, totodata, trebuie prezentat un document legal al minorului ( certificat de nastere, pasaport) care poate confirma varsta minorului.
 

Minorii cu vârstele cuprinse între 14-18 ani au accesul garantat in perimetrul festivalului doar cu un bilet de acces valid, insoțiți de un pãrinte.

 

Organizatorii vă doresc să vă distraţi înţelept, să vă umpleţi de energie şi să fiti in pace!

This event is addressed to people that have already reached 18 years of age.

Participants at the 'Waha Festival' are committed to complying with the laws of Romania and declare that they do not introduce any type of substances prohibited by the Romanian law, weapons or ammunition, pyrotechnic materials.

At the same time, they agree to show decent behavior (verbal and physical nonviolence), to respect the rules for cleaning and storing waste, as well as rules for fire prevention. It is strictly forbidden to arrange the fire in a space other than those specifically designed and signaled for this purpose.

Conditions for a harmonious participation during the Festival:

For those of you who have not taken part in an open-air event that lasts for several days and for those who have such an experience, these are the small things of good faith and common sense that we all need to follow, so that we and Mother Nature can still remain clean, loving, surrounded by nature protection from the beginning to the end of the festival and beyond the infinite. 🙂

It is important not to forget that this is a festival in the middle of nature, so besides being gentle with you and the surrounding nature, we also ask of you the following:

- be equipped with appropriate camping equipment (tent, sleeping bag, primus bottles, garbage bags, other lights, etc.) and be careful where you place your tent - camping outside the areas indicated by the festival organizers is forbidden.

- all cosmetic and hygiene products you use must be organic and / or biodegradable to minimize the impact on the ecosystem in which we operate

- camping implies certain rules of coexistence, both with others and with nature, so please keep an open mind and approach every situation that occurs with love and compassion

- All participants have the obligation to respect the physical and mental integrity of others.

- Campfire is strictly forbidden outside specially arranged areas - we are in the heart of the forest and any fire escaped from surveillance can have drastic consequences on us and nature.

- access with the car is allowed only up to the specially arranged parking before the festival Entrance.

EXTREMELY IMPORTANT NOTICE: DO NOT LOSE THE FESTIVAL BRACELETT, IT IS THE TICKET AND THE PROOF THAT YOU ARE PART OF THE FESTIVAL. THE ONES FOUND WITHOUT BRACELET WILL BE ASKED TO LEAVE OR TO PAY A TICKET!

By purchasing the ticket, the participant undertakes to respect and follow the Festival Rules. Violation of the Rulemaking brings about exclusion from the festival.

The Festival reserves the right to amend this Regulation and undertakes to inform the participants of the Rules in the updated form by presenting it in written form on the website www.wahafestival.ro

The organizers of the Waha Festival reserve the right to refuse access to the venue for the event and to impose the departure of this space without returning the ticket price to persons who do not comply with the rules described in this regulation (or have not reached the age of 18).

In the event of an offense or criminal offense, the participants are fully responsible, as the organizers of  'Waha Festival' cultural event will delimit their non-conforming behaviors and decline their responsibility for them.

IMPORTANT!
Minors under 13 years of age have free access to the festival, with the condition that they must be accompanied by a parent or a legal tutor. The attendant must show documents (birth certificate, passport) attesting the age of the minor.

Minors from 14 to 18 years of age may enter the festival area only by showing a valid ticket and only accompanied by a parent.

Disclaimer Waha Kids

  • Children under 8 years must be supervised by one of the parents.
  • Our team is not trained for babysitting, so they cannot give their whole attention to a single child.
  • The management cannot be held responsible for any injury occurred while using these facilities.
  • You should consider that this is a festival with music which consists of 24h sound and lights on. Please make sure you get full protection for your tiny human’s ears, especially if you know they are sensible to loud noises.
  • Come with an open heart and mind, your trust and love, and let's create together a fairytale that our kids will never forget.

 

The organizers wish you to have fun, fill your energy and be in peace!

 

The hiring of essayists has many advantages. They are able to write https://www.sfweekly.com/sponsored/review-of-the-top-5-academic-assistance-platforms/ high-quality essays within three hours and meet the deadlines of your assignments. They’re trained to work with tight deadlines and possess a wealth of experience in diverse subjects. They will write top-quality essays. Here are some of the advantages of hiring authors for your essays. They’re professional and reasonably priced. Also, you are able to securely pay using the Apple Pay or credit card.

DoMyEssay is a great solution if are looking to hire for a professional writer. You can save the time and cash, and still getting the quality work you need. JustDoMyEssay tutors focus specifically on the task at hand and will provide sources pay someone to write my essay for you to analyze arguments and smart documents to help you learn how to write a coherent piece of writing.