Acest eveniment se adreseaza participantilor care au implinit deja 18 ani.

E există anumite condiții în care minorii pot participa, unii dintre ei cu intrare gratuită (vă rugăm să citiți mai departe pentru a afla despre aceste condiții). În plus, bunicii peste 60 de ani vor avea acces gratuit.

Accesul la festival se acordă cu prezentarea unui bilet valabil și a unui act de identitate. Este important ca numele de pe actul de identitate să corespundă biletului.

Participanţii la “Waha Festival” se angajeaza să respecte legislaţia României în vigoare şi declară că nu introduc în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului nici un tip de substanţe interzise de legea română, arme sau muniţii, materiale pirotehnice.

Totodata, sunt de acord să manifeste un comportament decent (nonviolent verbal şi fizic), sa respecte regulile de curatenie si depozitare a deseurilor, precum si regulile de prevenire a incendiilor. Este strict interzisa amenajarea focului intr-un alt spatiu decat cele special destinate si semnalizate acestui scop.

Conditii pentru o participare armonioasa in cadrul Festivalului:

Pentru aceia dintre voi care nu au luat parte până acum la un eveniment in aer liber ce se intinde pe mai multe zile cat si pentru cei cu experienţă, acestea sunt micile lucruri de bună credinţă şi bun simţ pe care este necesar să le urmăm cu totii, astfel incât atat noi cat şi Mama Natură să rămânem în continuare curaţi, iubitori si in pace de la începutul până la sfărşitul festivalului cat si dincolo de infinit. 🙂

Este important sa nu ignorati faptul ca acesta este un festival în mijlocul naturii, astfel ca pe langa a fi blânzi cu voi şi natura înconjurătoare, vă mai rugăm:

- oferim camping gratuit într-o pădure umbrită minunată, așa că vă rugăm să apreciați această oportunitate și să faceți tot posibilul să nu lăsați nicio urmă când festivalul se termină.

– fiţi pregătiţi cu echipament de camping adecvat (cort, sac de dormit, saci pentru gunoi, lanterne, etc) si fiti atenti unde va plasati cortul - este interzisa camparea in afara zonelor semnalizate de catre organizatorii festivalului.

– toate produsele cosmetice şi pentru igienă pe care le veti utiliza sa fie organice şi/sau biodegradabile pentru a afecta cât mai puţin ecosistemul în care ne vom desfăşura activităţile

– statul la cort implica anumite reguli de convietuire, atat cu ceilalti cat si cu natura, la care va rugam sa va mentineti deschisi si sa abordati fiecare situatie ce apare cu iubire si compasiune

- toti participantii au obligatia de a respecta integritatea fizica si psihica a celorlati.

– focul de tabăra este strict interzis in afara zonelor special amenajate - suntem in inima padurii si orice foc scapat de sub supraveghere poate avea consecinte drastice asupra noastra si a naturii.

- accesul cu masina este permis pana la parcarea special amenajata.

De asemenea, camparea rulotelor este permisă doar într-o anumită zonă din apropierea acestei parcări.

- accesul cu câini este permis numai dacă aceștia sunt ținuți în lesă, în conformitate cu legile care reglementează prezența câinilor în spațiile publice. Cu toate acestea, vă recomandăm să vă lăsați câinii acasă, e un mediu cu prea mulți stimuli pentru ei și se pot întâmpla lucruri neplăcute.

 

  • întrucât permitem accesul în festival cu alimente și băuturi, vă rugăm să vă asigurați că aruncați absolut fiecare gunoi  în coșurile desemnate pentru fiecare tip de deșeu. Majoritatea deșeurilor generate la festival sunt reciclate, dar avem nevoie de ajutorul vostru total ca să reușim.

 

  • asigurați-vă că aveți la voi suficienti bani cash, deoarece festivalul are loc într-o zonă fără rețea, iar funcționalitatea sistemelor POS este extrem de limitată.

ANUNŢ EXTREM DE IMPORTANT: NU PIERDEŢI BRĂŢARA FESTIVALULUI, ESTE BILETUL ŞI DOVADA CĂ FACEŢI PARTE DIN FESTIVAL, CEI FĂRĂ BRĂŢĂRI VOR FI RUGAŢI SĂ PLĂTEASCĂ DIN NOU CONTRAVALOAREA UNUI BILET!

Prin cumpararea biletului de acces, participantul se angajeaza sa respecte Regulamentul Festivalului. Incalcarea Regulametului atrage dupa sine excluderea din cadrul festivalului.

Festivalul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si se obliga sa aduca la cunostinta participantilor Regulamentul in forma actualizata prin afisarea lui in forma scrisa pe site-ul www.wahafestival.ro

Organizatorii “Waha Festival” îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în spaţiul destinat desfăşurării evenimentului şi de a impune părăsirea acestui spaţiu, fără a returna preţul biletului, persoanelor care nu respectă regulile descrise in prezentul regulament (sau nu au împlinit vârsta de 18 ani).

In situatia eventuala de savarsire a faptelor de natură contravenţională sau penală, de catre participanţi, acestia sunt  responsabili in totalitate, organizatorii evenimentului cultural “Waha Festival” delimitandu-se de comportamentele neconforme si declinandu-si responsabilitatea pentru acestea.

CÂND SĂ AJUNGEȚI ȘI SĂ PĂRĂSIȚI ZONA FESTIVALULUI

DESCHIDERE PORȚI: joi la ora 10:00 am. Accesul în zona festivalului nu este permis înainte de această oră.

ÎNCHIDERE PORȚI: Marți la ora 19:00 pm. Toți participanții trebuie să părăsească zona festivalului până la această oră. Spațiul este privat și închiriat, iar după această oră nu suntem autorizați să acordăm acces. Ultima scenă se va închide marți dimineața în jurul orei 10:00, așa că vă rugăm să vă și odihniți, mai ales dacă sunteți șoferi. După închiderea scenei vom începe să strângem festivalul, deci ușor ușor nu vom mai avea nici infrastructura.

CÂND SĂ AJUNGEȚI ȘI SĂ PĂRĂSIȚI ZONA FESTIVALULUI

DESCHIDERE PORȚI: joi la ora 10:00 am. Accesul în zona festivalului nu este permis înainte de această oră.

ÎNCHIDERE PORȚI: Marți la ora 19:00 pm. Toți participanții trebuie să părăsească zona festivalului până la această oră. Spațiul este privat și închiriat, iar după această oră nu suntem autorizați să acordăm acces. Ultima scenă se va închide marți dimineața în jurul orei 10:00, așa că vă rugăm să vă și odihniți, mai ales dacă sunteți șoferi. După închiderea scenei vom începe să strângem festivalul, deci ușor ușor nu vom mai avea nici infrastructura.

Acord foto/video. Prin achiziționarea unui bilet și participarea la festival, sunteți de acord să apăreți în eventuale materiale foto sau video precum și cu publicarea unui astfel de material.

IMPORTANT!
Minorii sub 14 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de un părinte/reprezentant legal sau convențional ce are un bilet valid, totodata, trebuie prezentat un document legal al minorului ( certificat de nastere, pasaport) care poate confirma varsta minorului.

Minorii cu vârstele cuprinse între 14-18 ani au accesul garantat in perimetrul festivalului doar cu un bilet de acces valid, insoțiți de un pãrinte.

Disclaimer pentru zona Waha Kids

Copiii trebuie să fie supravegheați în permanență de unul dintre părinți.

Echipa noastră nu este pregătită pentru babysitting, așa că nu își pot acorda toată atenția unui singur copil.

Cei din echipă nu poate fi făcuți responsabili pentru orice vătămare care apare în timpul utilizării acestor facilități.

Ar trebui să luați în considerare că acesta este un festival cu muzică care constă în sunet 24 de ore și lumini intense. Vă rugăm să vă asigurați că micuții beneficiază de protecție adecvată împotriva sunetelor puternice, mai ales dacă știți că sunt sensibili.

Veniți cu inima și mintea deschise, cu încredere și dragoste și haideți să creăm împreună un basm pe care copiii noștri nu îl vor uita niciodată.

 

Organizatorii vă doresc să vă distraţi înţelept, să vă umpleţi de energie şi să fiti in pace!

This event is addressed to people that have already reached 18 years of age.

However, there are certain conditions under which minors can participate, some of them with free entrance (please read further to learn about these conditions). Additionally, grandparents over 60 years old will have free access.

Access to the festival is granted upon presentation of a valid ticket and identification. It is important that the name on the ID corresponds to the ticket.

Participants at the 'Waha Festival' are committed to complying with the laws of Romania and declare that they do not introduce any type of substances prohibited by the Romanian law, weapons or ammunition, pyrotechnic materials.

At the same time, they agree to show decent behavior (verbal and physical nonviolence), to respect the rules for cleaning and storing waste, as well as rules for fire prevention. It is strictly forbidden to arrange the fire in a space other than those specifically designed and signaled for this purpose.

Conditions for a harmonious participation during the Festival:

For those of you who have not taken part in an open-air event that lasts for several days and for those who have such an experience, these are the small things of good faith and common sense that we all need to follow, so that we and Mother Nature can still remain clean, loving, surrounded by nature protection from the beginning to the end of the festival and beyond the infinite. 🙂

It is important not to forget that this is a festival in the middle of nature, so besides being gentle with you and the surrounding nature, we also ask of you the following:

- we offer free camping in a beautiful shaded forest, so please appreciate this opportunity and do your best to leave no trace when the festival is over.

- be equipped with appropriate camping equipment (tent, sleeping bag, garbage bags, other lights, etc.) and be careful where you place your tent - camping outside the areas indicated by the festival organizers is forbidden.

- all cosmetic and hygiene products you use must be organic and / or biodegradable to minimize the impact on the ecosystem in which we operate

- camping implies certain rules of coexistence, both with others and with nature, so please keep an open mind and approach every situation that occurs with love and compassion

- All participants have the obligation to respect the physical and mental integrity of others.

- Campfire is strictly forbidden outside specially arranged areas - we are in the heart of the forest and any fire escaped from surveillance can have drastic consequences on us and nature.

- access with the car is allowed only up to the specially arranged parking before the festival Entrance.

Also, camping with caravans is only permitted in a certain area near this parking.

- access with dogs is only permitted if they are kept on a leash, in accordance with the laws governing the presence of dogs in public spaces. However, we highly recommend leaving your dog at home. It's an environment with too many stimuli for them and unpleasant things can happen.

-  since we allow you to bring some food and drinks, please ensure that you dispose of the garbage in the designated bins correctly. Most of the waste generated at the festival is recycled but your help is mandatory.

-  make sure to bring enough cash with you as the festival takes place in a no network area, and the functionality of POS systems is extremely limited.

EXTREMELY IMPORTANT NOTICE: DO NOT LOSE THE FESTIVAL BRACELETT, IT IS THE TICKET AND THE PROOF THAT YOU ARE PART OF THE FESTIVAL. THE ONES FOUND WITHOUT BRACELET WILL BE ASKED TO LEAVE OR TO PAY A TICKET!

By purchasing the ticket, the participant undertakes to respect and follow the Festival Rules. Violation of the Rulemaking brings about exclusion from the festival.

The Festival reserves the right to amend this Regulation and undertakes to inform the participants of the Rules in the updated form by presenting it in written form on the website www.wahafestival.ro

The organizers of the Waha Festival reserve the right to refuse access to the venue for the event and to impose the departure of this space without returning the ticket price to persons who do not comply with the rules described in this regulation (or have not reached the age of 18).

In the event of an offense or criminal offense, the participants are fully responsible, as the organizers of  'Waha Festival' cultural event will delimit their non-conforming behaviors and decline their responsibility for them.

WHEN TO ARRIVE AND LEAVE THE FESTIVAL AREA

OPENING GATES: Thursday at 10:00 am. Access to the festival area is not permitted before this time.

CLOSING GATES: Tuesday at 19:00. All participants are required to leave the festival grounds by this hour. The space is private and rented, and we are not authorized to grant access after this time. The last stage will be closing on Tuesday morning around 10:00 am, so please make sure you get some rest, particularly if you are a driver. After the closing of the stage, we will also start packing the festival, so little by little we will no longer have the infrastructure available either.

Photo/video agreement. By purchasing a ticket and participating in the festival, you consent to potentially appear in photo or video materials, as well as the publication of such material.

IMPORTANT!
Minors under 14 years of age have free access to the festival, with the condition that they must be accompanied by a parent or a legal tutor. The attendant must show documents (birth certificate, passport) attesting the age of the minor.

Minors from 14 to 18 years of age may enter the festival area only by showing a valid ticket and only accompanied by a parent.

Disclaimer Waha Kids

  • Children must be supervised by one of the parents.
  • Our team is not trained for babysitting, so they cannot give their whole attention to a single child.
  • The management cannot be held responsible for any injury occurred while using these facilities.
  • You should consider that this is a festival with music which consists of 24h sound and lights on. Please make sure you get full protection for your tiny human’s ears, especially if you know they are sensible to loud noises.
  • Come with an open heart and mind, your trust and love, and let's create together a fairytale that our kids will never forget.

 

The organizers wish you to have fun, fill your energy and be in peace!